Pracovná skupina KBS 
 
- vytvorila ju Konferencia biskupov Slovenska (22. septembra 2015) 
- koordinuje a vedie ju bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko


Cieľom pracovnej skupiny je zvýšiť pripravenosť katolíckej cirkvi na Slovensku pre poskytnutie pomoci utečencom, v spolupráci s kompetentnými predstaviteľmi Slovenskej republiky. Svoje pôsobenie sa snaží rozvíjať ku kompetentným štátnym inštitúciám, ako aj dovnútra cirkevného spoločenstva. Medzi prioritami jej činnosti je plánovanie a uskutočňovanie vyváženej komunikácie na tému utečencov a migrantov.
 
Konferencia biskupov Slovenska vytvorila pracovnú skupinu po povzbudení Svätého Otca Františka, ktorý vyzval európske cirkvi k pomoci a solidarite. “Cirkev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby, v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonnosti,” pripomenul slovenským biskupom pri ich návšteve Ad limina apostolorum v Ríme (v novembri 2015).

Táto webová stránka je priestorom, ktorý ponúka aktuálne informácie týkajúce sa problematiky utečencov a migrantov ako aj miestom pre hľadanie odpovedí na otázky všetkých, ktorým daná téma nie je ľahostajná. Jej cieľom je prispieť k adresnému poskytovaniu pomoci ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy. 
 
Členovia pracovnej skupiny: 

Konferencia biskupov Slovenska prizvala do pracovnej skupiny predstaviteľov Slovenskej katolíckej charity, rehoľných spoločenstiev, členov iniciatívy Kto Pomôže, nadácie Centessimus Annus, občianskeho združenia Pokoj a Dobro a komisie Iustitia et Pax. 
 
Slovenská katolícka charita (SKCH) (www.charita.sk)
 
Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným. V organizácii pracuje približne 1 700 zamestnancov a 1 500 dobrovoľníkov. Charita poskytuje pomoc viac ako 30 000 ľuďom v núdzi ročne vo viac ako 230 zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb. 
 
Iniciatíva Kto pomôže (www.ktopomoze.sk)
 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa spustilo v máji 2015 iniciatívu, ktorá bola zameraná na hľadanie tisíc dobrovoľníkov na pomoc rodinám zo Sýrie a Iraku. Jeho cieľom bolo následne vyzvať vládu SR, aby prijala 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku na území Slovenska. Súčasťou tejto výzvy je predstaviť vláde uskutočniteľnú víziu integrácie týchto rodín do slovenskej spoločnosti. 
 
Občianske združenie Pokoj a dobro (www.pokojadobro.eu)
 
Mimovládna organizácia, ktorá chce vytvoriť materiálne, sociálne a právne podmienky k tomu, aby sme umožnili presídlenie aspoň 20 rodín a ich následnú integráciu. V regióne Nitry a najbližšieho okolia cjhce vytvoriť k tomu sieť dobrovoľníkov pozostávajúcu minimálne z 300 fyzických a právnických osôb.
 
Komisia Iustitia et Pax pri KBS (iustitiaetpax.kbs.sk)
 
Jeden z poradných orgánov Konferencie biskupov Slovenska. Radu Iustitia et Pax pri KBS vedie bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Podobne ako rovnomenná pápežská rada je jej úlohou presadzovať spravodlivosť a pokoj vo svetle Evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi.
 
Nadácia Centesimus Annus (www.centesimusannus.org)
 
Názov Nadácie Centesimus Annus - Pro Pontifice je inšpirovaný encyklikou Centesimus Annus, ktorú publikoval 1. mája 1991 Ján Pavol II. Jej cieľom je uvádzať do praxe sociálnu náuku pápežov a podporovať ich charitatívne iniciatívy. 
 
Zástupcovia rehoľných spoločenstiev (www.kvrp.sk / www.kvpzr.sk)
 
Ide o zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.