Kto je to UTEČENEC?
 
Je to osoba, ktorá nedobrovoľne odchádza zo svojej rodnej krajiny alebo krajiny, kde žila, pretože je prenasledovaná alebo je v krajine zlá politická situácia či vojna. Presun pre utečencov môže byť viac život ohrozujúci, môžu utekať len uprostred konfliktov, nedôstojne s nimi zaobchádzajú prevádzači. Utečenci prejdú veľkú časť cesty pešo a sú vystavení dehydratácii, hypotermii a iným zdravotným rizikám (nesú v sebe pocity strachu, traumy, pocity ublíženia, stresu, smútok zo straty identity, straty blízkych a príbuzných, strach z neznáma a podobne).
 
Kto je to MIGRANT?
 
Človek migrujúci z územia určitého štátu s úmyslom usadiť sa v inom štáte na dobu dlhšiu ako jeden rok.
 
Aké sú to tzv. VNÚTORNE VYSÍDLENÉ OSOBY?
 
Sú to ľudia donútení ujsť alebo opustiť svoj domov alebo miesto svojho obvyklého pobytu, najmä v dôsledku alebo s cieľom predísť dôsledkom ozbrojeného konfliktu, situáciám všeobecného ohrozenia/násilia, porušovania ľudských práv alebo prírodných/človekom spôsobených katastrof. Je to osoba, ktorá neprekročila medzinárodne uznanú štátnu hranicu.
 
Kto je to AZYLANT?
 
Cudzinec, ktorému MV SR udelilo azyl ak žiadateľ splní tieto podmienky:
• má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných, alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do svojho štátu,
• je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd
• požiada o zlúčenie rodiny
Azylant získava na území SR trvalý pobyt.
 
Kto sú OSOBY S DOPLNKOVOU OCHRANOU?
 
Ľudia, ktorým nebol udelený azyl v SR, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by v prípade návratu do krajiny pôvodu boli vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia (odsúdenie na trest smrti, mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu). Osoba s DO získava prechodný pobyt na území SR.

Čo je to AZYL?
 
Medzinárodná forma ochrany človeka, ktorý musel nedobrovoľne opustiť svoj domov. 
 
Čo znamená MIGRÁCIA?
 
Nie je to nový fenomén. Po stáročia ľudia migrovali z dôvodov vojnových konfliktov či za prácou. Za posledných 150 rokov opustilo naše územie takmer milión slovenských obyvateľov za prácou do zahraničia, aby svojej rodine pomohli prežiť. Pred niekoľkými rokmi po otvorení pracovného trhu v EÚ začali enormne migrovať tisícky mladých Slovákov. S pribúdajúcim počtom migrantov najmä z Afriky a Sýrie migrácia dostala inú podobu, pre väčšinu Slovákov možno novú. Naša krajina sa zrazu stala tou, kam ľudia prichádzajú a nielen, z ktorej odchádzajú. S tým javom rastie na Slovensku aj strach z nepoznaného, ktorý je umocnený slabou informovanosťou. V našej spoločnosti sa týmto spôsobom vytvorilo viacero predsudkov o migrantoch a utečencoch.